Package New Taipei City 3วัน 2คืน

Package New Taipei City 3วัน 2คืน โดยสายการบินEVA Air

แพคเกจ นิวไทเปซิตี้ แดนสวรรค์แห่งใหม่ 3 วัน 2 คืน โดย EVA AIR

จอง และเดินทาง ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 31 ม.ค. 61

โรงแรม

อาหารเช้า

ราคาผู้ใหญ่

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยว

ราคา/ท่าน

เพิ่มคืน

ราคา/ห้อง/คืน

Sparkle Hotel Taipei Bridge ***

ไม่รวม

10,900

2,000

We Meet Hotel Taipei ***

รวม

11,900

2,500

Hotel Intrendy ****

รวม

12,900

3,000

Park City Hotel Luzhou Taipei ****

รวม

13,900

4,000

Chateau De Chine Sinjhuang ****

รวม

13,900

4,000

หมายเหตุ ราคาห้องพักสำหรับ 3 ท่าน และราคาเด็กกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

อัตราค่าบริการรวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามที่ระบุ (ราคาโปรโมชั่น W Class  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)

2. ที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุหรือเทียบเท่า
**กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง  TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก**

3. อาหารเช้าตามที่ระบุตามโรงแรมที่ท่านเลือก

4. สายการบิน EVA AIR รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง ท่านละ 30 กก.

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และที่ไม่ได้ระบุในรายการ

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

 
฿10,900
จำนวน:
Visitors: 90,967