Best of Swiss Alps 7 วัน 4 คืน EY (GOTZRH-EY001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Best of Swiss Alps 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)(ทัวร์ GOTZRH-EY001)

นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา ***พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2561
กุมภาพันธ์ : 26 ก.พ. – 04 มี.ค. 61
มีนาคม : 05 – 11, 12 - 18 มี.ค. 61

 

 กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่)
2018-02-26 7 วัน GOTZRHEY180226N EY 59,900
2018-03-05 7 วัน GOTZRHEY180305N EY 59,900
2018-03-12 7 วัน GOTZRHEY180312N EY 59,900
฿59,900
จำนวน:
Visitors: 92,256